Inbae Jung

President

SDS JAPAN Co., Ltd.

Company

Company

Parent: SDS JAPAN Co., Ltd.

100 Minamihiroshima Yoshikawashi, Saitamakenn 342-0006 Japan

8-148-993-2712